Hirmagazin.eu
Főoldal » repülő csészealj

Tag : repülő csészealj

Tudástár - minden érdekesség

Lezuhant UFÓ-t kaparintott meg az amerikai hadsereg Szíriában! – VIDEÓ

Mazsi
El­ké­pesztő videó buk­kant fel és kez­dett ter­jedni az in­ter­ne­ten. Esze­rint egy le­zu­hant re­pülő csé­sze­al­jat ta­lál­tak Szí­ri­á­ban, amit ame­ri­kai harci he­li­kop­ter szál­lí­tott el si­etve. A vi­deót...
Tudástár - minden érdekesség

Földönkívüliek raboltak el egy katonai szállítóhelikoptert! – VIDEÓ

Mazsi
Egy hát­bor­zon­gató fel­vé­tel ter­jed az in­ter­ne­ten, amin egy azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgy egy­sze­rűen be­ke­be­lezi a dup­la­ro­to­ros ka­to­nai szál­lí­tó­he­li­kop­tert az uta­sa­i­val együtt, majd el­szá­guld… A videón látható,...
Tudástár - minden érdekesség

Elképesztő felvételek: Bevideóztak egy ufó pilótafülkéjébe! – VIDEÓ

Mazsi
A Tö­rök­or­szágba éve­ken ke­resz­tül vissza­térő re­pülő csé­sze­alj­ról annyi videó ké­szült, amennyi még egyet­len ilyen szer­ke­zet­ről sem. Rá­adá­sul né­me­lyik fel­vé­te­len egye­ne­sen be­lát­ha­tunk a pi­ló­ta­fül­kébe is, ahol...
Tudástár - minden érdekesség

Ufó lebegett egy katonai helikopter mellett – kiszivárgott a videó!

Mazsi
A Csen­des-óce­á­non, Ha­waii kö­ze­lé­ben fur­csa, ko­rong alakú azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgyra let­tek fi­gyel­me­sek egy ame­ri­kai he­li­kop­ter-anya­ha­jó­ról. A ta­lál­ko­zás­ról ké­szült exk­lu­zív, tit­kos videó va­la­hogy ki­szi­vár­gott, és fel­ke­rült...
Tudástár - minden érdekesség

Felhőnek álcázott ufókat fedeztek fel a világ több pontján is! – VIDEÓ

Mazsi
Ren­ge­teg lát­vá­nyos fel­hő­alak­za­tot fi­gyel­tek már meg vi­lág­szerte a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Ezek né­me­lyi­két len­cse­fel­hő­nek ne­ve­zik. Az ufo­ló­gu­sok leg­újabb el­mé­lete sze­rint ezt az egy­szerű ter­mé­szeti je­len­sé­get hasz­nál­ják ki...
Tudástár - minden érdekesség

Titkos ufóbázist lepleztek le a Google térképével Kínában! – VIDEÓ

Mazsi
Lel­kes ufó­va­dá­szok el­ké­pesztő dol­gokra buk­kan­tak a Go­ogle Earth tér­ké­peit bön­gészve a Góbi si­va­tag kínai ré­szén. Ti­tok­za­tos bá­zi­sok, fur­csa re­pülő jár­mű­vek, ki­lo­mé­te­res jelek és ren­ge­teg szét­lőtt...
×

Csatlakozz népes facebook követőink táborához!