Hirmagazin.eu
Főoldal » idegen lények

Tag : idegen lények

Tudástár - minden érdekesség

Földönkívüliek raboltak el egy katonai szállítóhelikoptert! – VIDEÓ

Mazsi
Egy hát­bor­zon­gató fel­vé­tel ter­jed az in­ter­ne­ten, amin egy azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgy egy­sze­rűen be­ke­be­lezi a dup­la­ro­to­ros ka­to­nai szál­lí­tó­he­li­kop­tert az uta­sa­i­val együtt, majd el­szá­guld… A videón látható,...
Tudástár - minden érdekesség

Elképesztő videó! Földönkívülivel pofozkodott egy 80 éves nyugdíjas! – VIDEÓK

Mazsi
El­ké­pesztő fotók, majd egy videó bor­zolta az ide­ge­ket az in­ter­ne­ten, amin egy 80 éves nyug­dí­jasra egy föl­dön­kí­vüli tá­madt. Ha­tal­mas po­foz­ko­dás kez­dő­dött… Blake Cousins, a Thirdphaseofmoon portál...
Csillagászat, űrkutatás

A NASA ideges lett az űrállomás ufós videói miatt! – Magyarázkodnak! – Videók

Mazsi
Szinte nem telik el hét, hogy va­laki ne fe­dezne fel azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat a Föld körül ke­ringő nem­zet­közi űr­ál­lo­más élő vi­de­ó­köz­ve­tí­té­sén. Ilyen­kor azon­ban rendre meg­sza­kad...
Tudástár - minden érdekesség

Felhőnek álcázott ufókat fedeztek fel a világ több pontján is! – VIDEÓ

Mazsi
Ren­ge­teg lát­vá­nyos fel­hő­alak­za­tot fi­gyel­tek már meg vi­lág­szerte a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Ezek né­me­lyi­két len­cse­fel­hő­nek ne­ve­zik. Az ufo­ló­gu­sok leg­újabb el­mé­lete sze­rint ezt az egy­szerű ter­mé­szeti je­len­sé­get hasz­nál­ják ki...