Tag : idegen lény

Tudástár - minden érdekesség

Földönkívülit fogtak Mexikóban! Ketrecben várt a vevőre! – VIDEÓ

Mazsi
Annak el­le­nére, hogy az ufó­hí­vők tá­bora meg­le­he­tő­sen sze­rény­nek mond­ható, mégis szinte na­ponta ke­rül­nek fel az in­ter­netre kü­lö­nös UFO-vi­deók. A föl­dön­kí­vüli lé­nyek­ről ké­szült fel­vé­te­lek azon­ban rit­káb­bak,...
Tudástár - minden érdekesség

Elképesztő felvételek: Bevideóztak egy ufó pilótafülkéjébe! – VIDEÓ

Mazsi
A Tö­rök­or­szágba éve­ken ke­resz­tül vissza­térő re­pülő csé­sze­alj­ról annyi videó ké­szült, amennyi még egyet­len ilyen szer­ke­zet­ről sem. Rá­adá­sul né­me­lyik fel­vé­te­len egye­ne­sen be­lát­ha­tunk a pi­ló­ta­fül­kébe is, ahol...
Tudástár - minden érdekesség

Ufó lebegett egy katonai helikopter mellett – kiszivárgott a videó!

Mazsi
A Csen­des-óce­á­non, Ha­waii kö­ze­lé­ben fur­csa, ko­rong alakú azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgyra let­tek fi­gyel­me­sek egy ame­ri­kai he­li­kop­ter-anya­ha­jó­ról. A ta­lál­ko­zás­ról ké­szült exk­lu­zív, tit­kos videó va­la­hogy ki­szi­vár­gott, és fel­ke­rült...