Főoldal > Hírek > Tudástár > Tudástár – minden érdekesség

Tudástár – minden érdekesség

Hivatalos: bejelentette a NASA, amire nagyon rég vártunk!

Hivatalos: bejelentette a NASA, amire nagyon rég vártunk!

Donald Trump erőteljes nyomás gyakorlása is kellett ahhoz, hogy meghozza döntését a NASA. Az emberiség már a holdra szállás előtt is a Mars meghódításáról fantáziált. Számos tudományos cikk, regény és terv készült arról, miért és hogyan kéne meghódítani a vörös bolygót. Rengeteg végigvárakozott évtized, számos kísérlet és elképesztő mennyiségű munka után megvan a hivatalos időpontja a Marsra szállásnak! A NASA bejelentette, ...

Tovább »

A Bermuda háromszög területén egy 200.000 éves vízalatti várost találtak

A Bermuda háromszög területén egy 200.000 éves vízalatti várost találtak

Két mérnök Zalitski Pauline és Paul Vinzvig egy olyan felfedezésre bukkant egy kutatás alkalmával, miszerint a Bermuda háromszögnél egy olyan vízalatti építészeti komplexumra találtak amely 200.000 éves és ezelőtt 50.000 évvel elsüllyedt. A kérdés csak az:” Milyen civilizáció létezhetett akkoriban amely képes volt létrehozni egy ilyen struktúrát?” Dr Robert Ballard a következő képen válaszolt a feltett kérdésre: “Abban az esetben ...

Tovább »

Elképesztő jelenség, Jézus alakja tűnt fel a város felett!

Elképesztő jelenség, Jézus alakja tűnt fel a város felett! 1

Rémülten, fejüket fogva szaladtak össze a csendes település lakói! Nem hittek a szemüknek azok a kolumbiaiak, akik az égre pillantva hirtelen megpillantották Jézus Krisztus alakját! A sűrű felhők között a napfény épp úgy hatolt át, hogy a városka lakói isteni csodának vélték a különös égi jelenséget – írta a The Sun. Már csak azért is, mert április 18-án egy pusztító ...

Tovább »

25 káprázatos fotó, amitől te is másként fogod látni a világot

25 káprázatos fotó, amitől te is másként fogod látni a világot

Az emberek sok esetben úgy gondolják, hogy intellektuális lényükből fakadóan uralkodhatnak az összes élőlény, a föld, sőt még az Univerzum fölött is, de léteznek olyan óriás állatok és más káprázatos dolgok amelyek azt igazolják, hogy az ember méretei eltörpülnek a világban! Nézzétek meg a következő fotókat, amelyek rávilágítanak arra, hogy milyen apró is az ember, a Világegyetemhez képest! Nézzétek csak ...

Tovább »

Pánik az űrhivatalnál: Már az arab csillagászok is furcsa dolgokat videóznak! – VIDEÓ

Pánik az űrhivatalnál: Már az arab csillagászok is furcsa dolgokat videóznak! - VIDEÓ

Nagy lehet a fel­for­du­lás a nem­zet­közi űr­hi­va­tal­nál, mivel az omani csil­la­gá­szok egy olyan kü­lö­nös videó töl­töt­tek fel az in­ter­netre, amit még ők sem tudtak meg­ma­gya­rázni! A videót állítólag egy nagy teljesítményű teleobjektív használatával készítették, és az omani csillagászati megfigyelőközpont egyik munkatársa juttatta el egy arab hírportálhoz, 2017 áprilisának közepén. Ezen egy óriási méretekkel rendelkező repülő tárgy húz el a Hold és ...

Tovább »

Rémisztő dolgokat találtak Jézus titkos, föld alatti városában

Rémisztő dolgokat találtak Jézus titkos, föld alatti városában

A 2000 éves bar­lang­ban lévő le­le­tek még a ta­pasz­talt ré­gé­sze­ket is el­bor­zasz­tot­ták. Sokkoló leletre bukkantak azok a kutatók, akik egy 2000 éves barlangot fedeztek fel Iránban, épp abból az időszakból, amikor a legenda szerint Jézus Krisztus is élt. A tapasztalt régészek remegő térdekkel kutatták át a 25 teremből álló föld alatti labirintust, és bár mindenre fel voltak készülve, a látottak ...

Tovább »

Rémálommá változtatta a mezőt a gigantikus pókháló

Rémálommá változtatta a mezőt a gigantikus pókháló

Új-Zélandon meglehetősen kellemetlen volt az időjárás a napokban egy ciklon miatt, ami áradásokat is okozott – írta az IFL Science. Az ár elől a pókok is jobbnak látták, ha kitérnek, ezért – ahogy a pókok közlekedni szoktak – hálót eresztettek, hogy a szél segítségével  tovalebegjenek. Olyan sok pók szeretett volna így utazni azonban, hogy a kiengedett háló egy komplett mezőt ...

Tovább »

Mégis van élet a Marson, penészedik a Curiosity burkolata

Mégis van élet a Marson, penészedik a Curiosity burkolata

Bár a ku­ta­tók szinte min­dent meg­tet­tek, ezer­nyi szá­mí­tást, elem­zést és egyéb vizs­gá­la­tot vé­gez­tek az el­múlt év­ti­ze­dek­ben, még­sem buk­kan­tak rá az élet bi­zo­nyí­té­kára a vörös boly­gón. Ki­de­rült, hogy eddig rossz he­lyen ke­res­gél­tek… Ha a Marsra gondolunk, akkor a NASA hivatalos fotói alapján egy kietlen, köves, poros, száraz és hideg pusztaság ugrik be elsőre, ahol elképzelhetetlen, hogy bármiféle életforma huzamosabb ideig kibírná… Így fejlett élet ...

Tovább »

Nem elég a szörnyű időjárás, óriási aszteroida közeledik a Föld felé

Nem elég a szörnyű időjárás, óriási aszteroida közeledik a Föld felé

A 3 éve fel­fe­de­zett kis­bolygó szer­dán kerül vész­jósló kö­zel­ségbe boly­gónk­hoz. A NASA szerint a 2014 májusában felfedezett, 2014 J025 jelű kisbolygó – amelynek legnagyobb átmérője a becslések szerint 1,4 kilométer – szerdán fog elrepülni a Föld mellett. A nemzetközi űrállomás szakértői ugyanakkor igyekeztek megnyugtatni mindenkit, és hozzátették, hogy a kisbolygó várhatóan biztonságos távolságban húz majd el bolygónk mellett. Bár az ...

Tovább »

Furcsa fények lebegtek negyed órán át az arizonai sivatag felett

Furcsa fények lebegtek negyed órán át az arizonai sivatag felett 4

A na­pok­ban olyan kü­lö­nös fotók je­len­tek meg a vi­lág­há­lón, ame­lyekre mil­liók vol­tak kí­ván­csiak… Egy arra járó autós le­fo­tózta, sőt le is vi­de­ózta a kü­lö­nös égi je­le­ne­tet… Sze­rinte biz­tos, hogy nem me­te­o­ri­tok vol­tak, mint ahogy a helyi média meg­pró­bálta be­ál­lí­tani… Eddig mindenki csak fanyalgott, ha ufókról, vagy földönkívűliekről készült videók kerültek fel a netre. Szinte mindegyik homályos, vagy rossz minőségű volt. ...

Tovább »

Busz méretű mocsári szörny került elő, elsápadtak a kutatók

Busz méretű mocsári szörny került elő, elsápadtak a kutatók 1

Bár a rém­álomba illő te­remt­mény lé­te­zése már 200 éve köz­tu­dott, élő pél­dányt eddig nem ta­lál­tak. Egé­szen mos­ta­náig! Nem hittek a szemüknek a tapasztalt tudósok, amikor végre saját szemükkel látták a világ egyik legrejtélyesebb teremtményének tartott hajóférget. A különös lény valójában a kagylók egy szokatlan sós vízi csoportjába tartozik, jócskán redukálódott, visszafejlődött házzal, és már 200 éve foglalkoztatja a közvéleményt. Az ...

Tovább »

Bejelentették: ezen az égitesten élhetnek az idegenek

Bejelentették: ezen az égitesten élhetnek az idegenek

A tu­dó­sok az egyik hol­don fog­ják az élet je­leit ke­resni. A NASA jelentette be, hogy a Szaturnusz egyik holdján megfelelőek a feltételek ahhoz, hogy élet alakuljon ki rajta. Egyelőre nem akarnak spekulációkba bocsátkozni, de annyi biztos, hogy elkezdik keresni az életre utaló jeleket. Az Enceladus az egyetlen olyan égitest Naprendszerünkben – a Földet leszámítva –, ahol a tudósok eddig közvetlen ...

Tovább »

Valami különös dologra bukkantak az Antarktiszon

Valami különös dologra bukkantak az Antarktiszon 1

Első rá­né­zésre akár egy jó­kora le­sza­kadt jég­táb­lá­nak tűn­het, de a mű­hol­das fel­vé­te­lek sze­rint ér­de­kes módon már évek óta ugyan­azon a he­lyen van. Természetesen az UFO-vadászok szúrták ki a különös alakzatot az Antarktisz partvidékén. Szerintük pont úgy néz ki, mintha egy hatalmas UFO-anyahajó parkolna a part mentén, amit belepett a hó… vagy mintha álcázni próbálták volna. Itt vannak a koordináták: 72 ...

Tovább »

Döbbenetes képek kerültek elő a világ legkülönösebb múmiájáról

Döbbenetes képek kerültek elő a világ legkülönösebb múmiájáról

Még a ta­pasz­talt ku­ta­tók is meg­le­pőd­tek, ami­kor meg­lát­ták mit vi­selt az ősi holt­test. Nem hittek a szemüknek a tapasztalt régészek, amikor a Mongóliához tartozó Altaj-hegységben 2000 méteres magasságban rábukkantak a világ egyik legérdekesebb  múmiájára. A 40-es éveiben elhunyt nő csontváza szinte tökéletes állapotban maradt fent, ám ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy egy igencsak modernnek tűnő, piros-fekete csizmát viselt, amikor eltemették ...

Tovább »

Saját árnyéka buktatta le a rejtélyes ősi műholdat – VIDEÓ

Saját árnyéka buktatta le a rejtélyes ősi műholdat 1

Mióta a Go­ogle tér­ké­pes al­kal­ma­zás­sal már más boly­gó­kat is ala­po­sabb vizs­gá­lat alá le­het venni, egész kö­zös­sé­gek jöt­tek létre, ahol a kí­ván­csi ide­gen­va­dá­szok meg­oszt­ják egy­más­sal a fel­fe­de­zé­se­i­ket. A leg­fris­sebb ilyen ész­le­lés egé­szen el­ké­pesztő dol­got állít. Rá­adá­sul a képek alap­ján még hi­he­tő­nek is tűnik… Az Secureteam10 UFO-vadász Youtube csatorna videója szerint a Mars körül bizony egy ismeretlen űrjármű kering. Bár magát a járművet ...

Tovább »

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton – VIDEÓ

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton

Sorra ér­kez­nek a be­je­len­té­sek az azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat fi­gyelő szer­ve­ze­tek­hez, mi­sze­rint fur­csa, zöl­des vil­la­ná­so­kat ész­lel­nek a világ szá­mos pont­já­ról az éj­sza­kai ég­bol­ton… 2017 április 4-én és 5-én egy sor villogó zöld fényt észleltek a Föld légkörében, de nem egyedülálló az eset. Állítólag többen is láttak már hasonlót más időpontokban. – írja a napiufo.hu. Aki tanúja volt egy ilyen eseményeknek azt mesélte: „Sokat vagyok a ...

Tovább »

Sokkot kapott a család, amikor rájöttek mi repked éjjel a kertjükben – VIDEÓ

Sokkot kapott a család, amikor rájöttek mi repked éjjel a kertjükben - VIDEÓ 1

Egy új-zél­andi csa­lád már két éve ret­te­gés­ben él, mert ál­lí­tá­suk sze­rint olyan ide­gen en­ti­tá­sok rep­ked­nek a házuk körül, ame­lyek lát­ha­tat­lanná is ké­pe­sek válni… Eddig csak ne­vet­tek raj­tuk még a kör­nyék­be­liek is, de most elő­ke­rült egy videó… Lance és Patricia Rasmussen azt állítják, hogy titokzatos, alakváltó entitásokat láttak az Új-zélandi Manukau-ban található otthonuk körül repkedni az elmúlt években több éjszakán is. Azért ...

Tovább »

Döbbenetes látvány sokkolta a repülőgép utasait – VIDEÓ

Döbbenetes látvány sokkolta a repülőgép utasait - VIDEÓ

Nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor ki­néz­tek az ab­la­kon! Futótűzként terjedt el a neten az a meglepő videó, amit egy repülőgép egyik utasa készített Spanyolország felett. Az álomvakációjára tartó illető épp a felhőket kémlelte, amikor hirtelen egy különös repülő tárgyat vett észre közvetlenül az utasszállító alatt – számolt be róla a Daily Star. A gyémánt alakú objektum egy darabig követte a ...

Tovább »

Mintha a világvége jött volna, olyan villámsorfalat fotóztak Indiában

Mintha a világvége jött volna, olyan villámsorfalat fotóztak Indiában

Ha egyszer eljön az apokalipszis, az szerintünk így néz majd ki. Látványos kompozit fotót készített Jan Wellmann a napokban az észak-indiai Gurgáon városában. A Severe Weather Europe szerint a fényképész április 5-én fotózta a vihart a másfél milliós városban, majd 89 fotót kompozit technikával egymásra szerkesztve elkészült az alábbi kép:  

Tovább »

Egy 9 éves indiai lány bekötött szemmel képes olvasni és látni, miután aktiválták a harmadik szemét

Egy 9 éves indiai lány bekötött szemmel képes olvasni és látni, miután aktiválták a harmadik szemét

A kilenc éves indiai lány Yogamaatha lenyűgöző képességgel rendelkezik. Miután szemeit több kendővel takarják el, képes elolvasni bármilyen szöveget és látni azt, amit elé tesznek. De vajon hogyan lehet képes erre? Yogamaatha azt állítja, hogy részt vett egy Gurukul tanfolyamon, Indiában, ahol beavatta őt egy Guru, és most azzal az egyedülálló képességgel rendelkezik, hogy lát a harmadik szemével. Azt állítja, ...

Tovább »

Vérfagyasztó jelenség tűnt fel a sötét titkokat rejtő kísértetházban

Vérfagyasztó jelenség tűnt fel a sötét titkokat rejtő kísértetházban

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Megdöbbentő látvány fogadta azokat az élénk fantáziájú kísértetvadászokat, akik az angliai Notts városának egyik leghírhedtebb épületébe hatoltak be, miután megtudták: az ürességtől kongó villa szörnyű titkokat rejt. A pletykák szerint a porlepte épület egykor borzalmas kivégzés színhelye volt: 7 szerzetest égettek el, akik mind kínhalált haltak, miután felcsaptak a lángok. Bár a villát ...

Tovább »

Abszurd és hihetetlen, de igaz! Abba kellett hagyni a temetést, mert meglátták az elhunytat a kocsmában

Abszurd és hihetetlen, de igaz! Abba kellett hagyni a temetést, mert meglátták az elhunytat a kocsmában

Kenya nyugati részén, Awendoban nyomtalanul eltűnt egy férfi, nem sokkal később pedig egy – már oszlásnak indult – holttestre bukkantak a rendőrök az egyik cukornádültetvényen. A rokonok pedig biztosra vették, hogy szeretett Wilson Oluoch-uk az. Így hát meg is szervezték a temetést. Nem sokkal a temetés előtt azonban egy ismerős telefonált a családnak, hogy látott egy Wilsonra kísértetiesen emlékeztető férfit ...

Tovább »

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést – VIDEÓ

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést - VIDEÓ

A Walk­car nevű esz­köz a gyártó szlo­genje sze­rint egy olyan autó, ami a ke­zed­ben is elfér, ké­nyel­mes és prak­ti­kus… A Walkcar olyan, mint egy elektronikával működő görkorcsolya, mindenféle erőfeszítés nélkül, akár 16 km/h sebességgel is haladhatsz vele. 1 óra töltés 1 óra aktív használatot jelent.   A jelenleg kapható, hasonló elven működő társaitól a könnyebb navigáció, kis tömeg, praktikus tárolás ...

Tovább »

Vérfagyasztó jelenetet videóztak egy üres osztályteremben

Vérfagyasztó jelenetet videóztak egy üres osztályteremben

Ret­tegő di­á­kok és ta­ná­rok tu­cat­jai gyűl­tek össze az ajtó előtt, hogy szem­ta­núi le­gye­nek a meg­döb­bentő lát­vány­nak. Szabályosan sokkot kaptak egy North Yorkshire-i iskola diákjai és tanári kara, amikor az egyik ürességtől kongó osztályteremben különös paranormális jelenségre lettek figyelmesek – számolt be róla a Mirror. Mintha az egyik gazdátlan számítógépnél egy homályos árnyalak verte volna a billentyűzetet! A kísérteties látványra a ...

Tovább »

Kísérteties jelenséget videóztak a viharfelhők tetején – VIDEÓ

Kísérteties jelenséget videóztak a viharfelhők tetején - VIDEÓ

Haj­me­resztő lég­köri je­len­sé­get vi­de­óz­tak ama­tőr csil­la­gá­szok a bra­zí­liai Cam­pina Grande vá­rosa fe­lett. A rej­té­lyes kék fény­nya­láb fel­felé ci­ká­zott az ég­bol­ton… A je­len­ség na­gyon ritka, és csak egy szem­vil­la­nás­nyi ideig tart, mégis si­ke­rült le­vi­de­ózni. Évtizedeken át csak a fáradt pilóták képzelgésének tartották a rejtélyes kék színű felvillanásokat magasan a felhők felett. 1989 óta, amikor egy Ausztrália felett elhaladó űrsiklóról felvették, már tudományosan ...

Tovább »

Elképesztő videó szivárgott ki: Már 44 éve megtörtént a Marsra szállás – VIDEÓ

Elképesztő videó szivárgott ki: Már 44 éve megtörtént a Marsra szállás - VIDEÓ

A döb­be­ne­tes film­te­kercs ál­lí­tó­lag egye­ne­sen a Nem­zet­közi Űr­hi­va­tal tit­kos ar­chí­vu­má­ból szár­ma­zik. Leg­alábbis ezt ál­lít­ják az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek ked­ve­lői. Esze­rint 1973-ban az ISV Co­lom­bus el­ne­ve­zésű űr­hajó már el­ju­tott a Marsra, rá­adá­sul em­beri le­gény­ség­gel. Ők ké­szí­tet­ték a fel­vé­te­le­ket is. Az UFO-vadászok szerint nemhiába rejtegette a NASA azt a videót, amely még 1973-ban készült, egy VALÓDI emberes Mars-misszió alkalmával. Az eredeti verzió a pletykák szerint mintegy ...

Tovább »

Amit a kutatók találtak egy Csernobili erdőben, az az egész világot sokkolta

Amit a kutatók találtak egy Csernobili erdőben, az az egész világot sokkolta

1986 április 26 án tragikus esemény történt a Szovjetunióban, amelynek híre az egész világot megrázta, ezen a napon történt az atomrobbanás Csernobil-ban. Ennek következtében Csernobil környékén rengeteg kiürített és elhagyatott területet találtak, ezért a kutatók egy olyan projekt indítását kezdeményezték, amellyel több információhoz juthatnak az üresen maradt területek állatvilágáról. Úgy tűnik az emberek nagy mértékben befolyásolják az állatvilágot, mert Csernobill ...

Tovább »

Az űrhivatal megpróbálta eltussolni ezt a különös videót: De nem sikerült! – VIDEÓ

Az űrhivatal megpróbálta eltussolni ezt a különös videót De nem sikerült! - VIDEÓ 1

Éppen élő adás­ban de­monst­rálta az egyik női űr­ha­jós a Nem­zet­közi űr­ál­lo­má­son, ho­gyan mű­kö­dik az ab­la­kon a vé­dő­le­mez, mi­köz­ben oda­kint éppen el­hú­zott egy azo­no­sí­tat­lan ob­jek­tum. A még 2015-ben készült felvételt az UFO-vadászok szerint a NASA megpróbálta eltussolni. Ennek ellenére 2017 március 21-én mégis felkerült az internetre a földönkívüli-hívők legnagyobb örömére. Szerintük ez olyan bizonyíték az idegenek létezésére, mint egy bűntény helyszínén hagyott ...

Tovább »
WordPress Lightbox